To top
 
 Food Category
Quick search:
Food Category
 粮食和粮食制品,包括大米、面粉、杂粮、淀粉等(07.0焙烤食品涉及品种除外)
 原粮
 大米及其制品
 大米
 大米制品
 米粉(包括汤圆粉等)
 米粉制品
 小麦粉及其制品
 小麦粉
 小麦粉制品
 杂粮粉及其制品
 杂粮粉
 杂粮制品
 八宝粥罐头
 其他杂粮制品
 淀粉及淀粉类制品
 食用淀粉
 淀粉制品
 粉丝、粉条
 虾味片
 藕粉
 粉圆
 即食谷物,包括碾轧燕麦(片)
 方便米面制品
 冷冻米面制品
 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁)
 粮食制品馅料